ASUS ROG G701VO - REACH бележки

background image

REACH бележки

Съобразено с регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и

ограничаването на химикали (REACH). Химическите вещества в нашите продукти

публикуваме на уеб сайта на ASUS REACH на адрес: http://crs.asus.com/english/

REACH.htm.