ASUS ROG G701VO - Свързване към кабелни мрежи

background image

Свързване към кабелни мрежи

Можете също така да се свържете към кабелни мрежи, като

например локални мрежи и широколентова връзка към интернет с

помощта на LAN порта на Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с Вашия интернет доставчик или мрежов

администратор за помощ при настройка на Вашата интернет връзка.

За конфигуриране на Вашите настройки, вижте следните

процедури.

ВАЖНО! Уверете се, че между LAN порта на Вашия Notebook PC

и локалната мрежа е свързан кабел преди да извършите някое от

следните действия.

Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP

адрес/PPPoE мрежова връзка

1. Заредете

Settings (Настройки).

2. Изберете

Network & Internet (Мрежа и

интернет).

3. Изберете

Ethernet > Network and Sharing

Center (Център за мрежи и споделяне).

4.

Изберете своята локална мрежа, след което

изберете Properties (Свойства).

5. Изберете

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

(Интернет протокол версия 4 (TCP/IPv4)), след

което изберете Properties (Свойства).

6. Изберете

Obtain an IP address automatically

(Получавай автоматично IP адрес), след което

изберете OK (ОК).

ЗАБЕЛЕЖКА: Продължете със следващите стъпки, ако използвате

PPPoE връзка.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

57

Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP

адрес

7.

Върнете се на прозореца Network and Sharing

Center (Център за мрежи и споделяне) и

изберете Set up a new connection or network

(Настройка на нова връзка или мрежа).

8. Изберете

Connect to the Internet (Свързване с

интернет), след което изберете Next (Напред).

9. Изберете

Broadband (PPPoE) [Широколентова

(PPPoE)].

10. Въведете User name (Потребителско име),

Password (Парола) и Connection name (Име

на връзката), след което изберете Connect

(Свързване).

11. Изберете

Close (Затвори), за да завършите

конфигурирането.

12. Изберете в лентата на задачите, след което

изберете връзката, която току-що създадохте.

13. Въведете потребителското си име и парола

и изберете Connect (Свързване), за да се

свържете към интернет.

1.

Повторете стъпки 1-5 под Конфигуриране на

динамична IP/PPPoE мрежова връзка.

2 Изберете

Use the following IP address

(Използвай следния IP адрес).

3.

Въведете данните IP address (IP адрес),

Subnet mask (Подмрежова маска) и Default

gateway (Шлюз по подразбиране), които са Ви

предоставени от Вашия доставчик.

4.

Ако е необходимо, може също така да

въведете адреса на предпочитан DNS сървър и

адрес на алтернативен DNS сървър, след което

изберете ОК.

background image

58

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC